Regulamin Hotelu/ Dane osobowe

POTWIERDZENIE REZERWACJI

 1. Dane Usługodawcy:
  – Andy Max Sp. z o.o. prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Hotel Kazimierski Zdrój z siedzibą w Janowcu, Oblasy 199,
  – numer NIP: 7162778265,
  – Regon: 060534545;
  – tel. 81 881 55 00,
  – adres e-mail: recepcja@hotelkazimierski.pl.
 2. Nazwisko i imię Usługobiorcy
 3. Sposób porozumiewania się z Usługobiorcą (adres email, numer telefonu).
 4. Długość pobytu: Ilość i rodzaj pokoi.
 5. Cena oferty pobytu (z wyszczególnieniem zawartych w cenie usług) :
  Ceny przedstawione przez Usługodawcę stanowią sumę ceny za pokój i ilości nocy i liczby osób korzystających z usługi hotelowej i zawierają podatek VAT. Mogą obejmować również inne świadczenia, wyszczególnione w opisie ceny
 6. Oferty.
  Jeśli jakaś oferta obejmuje śniadanie lub obejmuje inne dodatkowe usługi, to taka informacja jest podana przez Usługodawcę. Za usługi nieobjęte zamówieniem (np. dodatkowe noclegi) należność musi zostać uregulowana na miejscu przez Usługobiorcę.
 7. Warunki i sposób zapłaty zadatku:
  Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości minimum 30 % wartości przewidywanego kosztu pobytu. Rezerwację należy potwierdzić wpłatą zadatku, brak wpłaty spowoduje anulowanie rezerwacji.
 8. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Usługobiorcę odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.

SPOSÓB ZAPŁATY

 1. Płatności dokonywane są na rachunek bankowy: 35 1090 2590 0000 0001 3225. Rezerwacja uważana jest za dokonaną, wyłącznie po wpłaceniu zadatku w wysokości wskazanej w pkt 6 powyżej.

ANULOWANIE REZERWACJI

 1. W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z recepcją Hotelu Kazimierski Zdrój, telefonicznie (81) 881 55 00 lub mailowo recepcja@hotelkazimierski.pl
 2. Zmiana terminu dokonanej rezerwacji jest bez kosztowa jeżeli została zgłoszona w sposób określony w pkt 1, co najmniej na 30 dni przed planowanym przyjazdem do Hotelu Kazimierski Zdrój.
 3. W przypadku anulowania rezerwacji lub nie pojawienia się Usługobiorcy w Hotelu Kazimierski Zdrój w terminie rozpoczynającym pobyt – Usługodawca obciąża Usługobiorcę kosztami wpłaconego zadatku.
 4. Skrócenie pobytu w Hotelu Kazimierski Zdrój jest traktowane jak rezygnacja po terminie określonym w pkt 3, powyżej i wiąże się z uregulowaniem należności za cały deklarowany czas pobytu.

REKLAMACJE:

 1. Reklamacje Usługobiorca może przesyłać na adres e-mail:
  recepcja@hotelkazimierski.pl; bądź pisemnie na adres Usługodawcy.
 2. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.
 3. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawa złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Usługobiorcy.
 4. Usługodawca dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Usługodawcę. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail na adres podany w zgłoszeniu reklamacji. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą Umową będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

DANE OSOBOWE

Informujemy że zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997r. (. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami) administratorem Pani / Pana danych jest Andy Max Sp. z o.o. prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Hotel Kazimierski Zdrój z siedzibą w Janowcu, Oblasy 199, numer NIP 7162778265, Regon: 060534545; tel. (81) 881 55 00, adres e-mail: recepcja@hotelkazimierski.pl

Kontakt
adres, telefony, godziny pracy

Zachęcamy do kontaktu. Chętnie zapoznamy się z Państwa potrzebami i przygotujemy indywidualnie dopasowaną ofertę.

Hotel Kazimierski Zdrój
Oblasy 199
24-123 Janowiec

+48 81 881 55 00

+48 798 075 983

recepcja@hotelkazimierski.pl

Recepcja czynna całą dobę

Znajdź nas na Facebooku

Ta strona używa plików cookies zgodnie z Regulaminem Hotelu.